Požiadajte nás o cenovú kalkuláciu vášho dopytu.

Politika kvality

      Vedenie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných zasielateľských služieb a v zmysle normy ISO 9001:2000 stanovuje politiku kvality.

Naše zásady zasielateľských služieb

Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov. Pre naplnenie vízie sú stanovené následovne zásady politiky kvality:

  • Zabezpečiť komplexné riešenie zasielateľských služieb tovaru v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy.
  • Investovaním do technológii a ľudských zdrojov a tým zabezpečiť spokojnosť zákazníka. Spokojnosť zákazníka pravidelne monitorovať.
  • Garantovať zákazníkom individuálny prístup, poznať ich potreby a tak šetriť ich čas.
  • Zabezpečiť vhodné pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov podporujúce ich profesionálny rast. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu pracovníkov.
  • Nakupovať, preverovať a monitorovať spoľahlivosť dodávateľa dopravných služieb pre splnenie požiadaviek zákazníka.
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti zasielateľstva, informačných technológií a tie implementovať.
  • Riadiť sa platnými normami a zákonmi.
  • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.